تاریخ

2021

کار ته دوام ورکړئ

2018 تر 2020 پورې

د سیلونو کلنۍ ملیونونو ته رسي

دسمبر 7.2017.

د نوې فابریکې حرکت کول

سپتمبر 5...

میاشتني تولید 300 سیټونو ته رسي

نومبر .2013

ناوړه جوړول

اکتوبر .2008

لیسن دفتر پیل کوي